Siirry sisältöön

Puheterapia

Puheterapeutin vastuualueeseen  kuuluvat lasten vuorovaikutuksen, puheen, kielen ja kommunikaation, äänen sekä syömis- ja nielemistoimintojen häiriöiden ennaltaehkäisy, tutkimus, kuntoutus ja seuranta. Tavoitteena on myös ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksia. Arvioinnissa puheterapeutti käyttää testejä ja niiden tukena havainnointia ja vertaa arviointitilanteiden havaintoja ja tuloksia lapsen pärjäämiseen arkiympäristöissä. Kuntoutuksen ajankohta, ta­voit­teet ja me­ne­tel­mät va­li­taan aina lap­sen yk­si­löl­lis­ten tar­pei­den mu­kaan. Harjoittelu toteutuu erilaisiin leikkeihin ja peleihin nivottuna.

Puheterapian tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa yhdessä asiakkaan lähihenkilöiden kanssa sellaiset tukitoimet, joiden avulla pystytään auttamaan lasta saavuttamaan mahdollisimman hyvä kommunikatiivinen toimintakyky jokapäiväisessä elämässä kaikissa arkiympäritöissä vaikeudesta riippumatta. Puheterapiaan kuuluu oleellisena osana terapiatilanteissa harjoiteltavien taitojen harjoittelu kotona taitojen yleistymiseksi ja siirtymiseksi osaksi arkea.

Aikuisten pu­he­te­ra­pia­pal­ve­lut toteutuvat tällä hetkellä ostopalveluna.

Lisätietoa puheterapiasta löytyy  Pu­he­te­ra­peut­ti­lii­ton si­vuil­ta

 • Lapset ohjautuvat puheterapeutin tutkimuksiin useimmiten lastenneuvolan ikäkausitarkastuksesta. Ikäkausitarkastusten yhteydessä palautetta lapsen toimintakyvystä pyydetään myös päivähoidosta. Huoli lapsen kommunikointitaitojen kehityksestä voi siis nousta myös varhaiskasvatuksesta. Vanhemmat voivat olla myös suoraan itse yhteydessä puheterapeuttiin. Lapsen ohjauduttua puheterapeutin toteuttamiin tutkimuksiin puheterapeutin tehtävänä on arvioida, eteneekö lapsen puheen ja kielen ja/tai syömistaitojen kehitys tavanomaisesti, viiveisesti vai poikkeavasti verrattaessa ikäodotuksiin. Arvioinnin pohjalta laaditaan suunnitelma kuntoutuksen mahdollisesta tarpeesta ja toteutuksesta sekä tarvittaessa jatkotutkimusten toteuttamisesta. Ar­vioin­ti ja kun­tou­tuk­sen suun­nit­te­lu to­teu­te­taan yh­des­sä lap­sen lä­hi­pii­rin kans­sa se­kä tarvittaessa osa­na mo­niam­ma­til­li­sta työ­ryh­mää (esim. lääkäri, psykologi, toimintaterapeutti, varhaiskasvatuksen/koulun opettaja).

  Al­le 18-vuo­tiaiden puheterapia on perheille maksutonta.

 • Ta­val­li­sim­pia aikuisten pu­he­te­ra­piaan oh­jau­tu­mi­sen syi­tä ovat ai­vo­ve­ren­kier­to­häi­riöis­tä ja ai­vo­vam­mois­ta ai­heu­tu­neet vaikeudet kommunikaatiossa, ete­ne­vät neu­ro­lo­gi­set sai­rau­det (esi­m. Par­kin­so­nin tau­ti tai ALS), nie­le­mis­vai­keu­det ja ää­ni­häi­riöt. Ai­kui­set oh­jau­tu­vat pu­he­te­ra­peu­tin toteuttamaan ar­vioon lää­kä­rin lä­het­teel­lä. Pu­he­te­ra­pian ta­voit­tee­na on pa­ran­taa henkilön toimintakykyä jo­ka­päi­väi­ses­sä elä­mäs­sä kommunikaation ja/tai syömisen kannalta. Pu­he­te­ra­pia si­säl­tää kie­lel­lis-­kog­ni­tii­vis­ten ja pu­he­mo­to­ris­ten toi­min­to­jen, ää­nenkäy­tön se­kä syö­mis- ja nie­le­mis­toi­min­to­jen ar­vioin­tia, kun­tou­tus­ta ja oh­jaus­ta. Pu­he­te­ra­pia suunnitellaan asiakkaan tarpeen mukaan sisältämään oh­jaus­ta ja neu­von­taa, seu­ran­ta­luon­tei­sia käyn­te­jä ja/tai tii­viis­ti to­teu­tet­tua kun­tou­tus­ta.

 • Mia Sarpola-Kortesmaa

  puh. 02 474 6359 (jätä soittopyyntö vastaajaan, ellet tavoita)

  mia.sarpola-kortesmaa@varha.fi 

  Jenna Ranki

  puh. 02 474 6252 (jätä soittopyyntö vastaajaan, ellet tavoita)

  jenna.ranki@varha.fi

  Uusissa tarpeissa puheterapiaan ohjaudutaan neuvolatyöryhmän kautta, yhteydenotto neuvolan omaan terveydenhoitajaan.