Potilaan oikeudet

Potilaan oikeudet

Jokaisella Suomessa asuvalla henkilöllä on oikeus saada terveydentilansa edellyttämää hoitoa käytettävissä olevien voimavarojen rajoissa. Potilaalla on myös muita lakisääteisiä oikeuksia, kuten oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun sekä terveydentilaa ja hoitoa koskevien tietojen saantiin.

 

Potilaan oikeudet

Potilaslaki

Potilasasiamiesohjeet VSSHP

Potilasasiamies

Potilaan asemaa terveydenhuollossa säätelee laki potilaan asemasta ja oikeuksista, joka tuli voimaan 1.3.1993. Potilaslaissa on säännelty terveydenhuollon asiakkaalle kuuluvista oikeuksista, jotka koskevat hoitoon pääsyä, hoidon toteuttamista, kohtelua ja potilaan oikeusturvaa. Lain tarkoituksena on turvata potilaan oikeudet terveydenhuollon palveluja toteutettaessa sekä parantaa potilaan kohtelua ja hoidon laatua.

Potilasasiamiehen tehtävänä on


1. neuvoa potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
2. avustaa potilasta muistutuksen ja kantelun tekoon liittyvissä asioissa
3. avustaa potilasta potilasvahinkoon liittyvissä asioissa
4. tiedottaa potilaan oikeuksista
5. toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Potilasasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaan edun turvaajana. Potilasasiamiehen tehtävä onneuvoa antava. Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin tai siihen onko potilaan hoidossa tapahtunut vahinko. Potilasasiamiehellä ei ole päätäntävaltaa. Potilasasiamies voi toimia asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa.

Potilasvakuutuskeskus

Terveyskeskuksen potilasasiamies on Päivi Parjanen TYKS:ssa.


Yhteystiedot


Potilasasiamiehen tavoittaa

p. 02 313 0000 (TYKS)


ma - pe klo 10.00 - 12.00

ti ja to    klo 13.00 -15.00


email: potilasasiamies(at)tyks.fi